ΘΕΩΡΙΑ

Συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου με ρευματοδότη κάτω από τον διακόπτη

Στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι ηλεκτρικές συσκευές χρειάζονται για να λειτουργήσουν έναν ρευματοδότη (πρίζα) και έναν ρευματολήπτη (φις). Οι πρίζες αυτές στα σύγχρονα διαμερίσματα ανήκουν σε ανεξάρτητα κυκλώματα πριζών, διατομής αγωγών 2,5mm2. Σε περιπτώσεις, όμως, που το σημείο τοποθέτησης της πρίζας είναι αρκετά απομακρυσμένο από τις ανεξάρτητες γραμμές πριζών, μπορεί να συνδεθεί πρίζα στο κύκλωμα φωτισμού. Η πρίζα αυτή υποστηρίζει φορτίο μέχρι 10Α, συνδέεται με καλώδια διατομής 1,5mm2 και τοποθετείται κάτω από τον διακόπτη, με ελάχιστη απόσταση από το έδαφος 30cm.

Για την συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου με ρευματοδότη κάτω από τον απλό διακόπτη χρησιμοποιούνται χάλκινοι, μονόκλωνοι, μονωμένοι αγωγοί H07V-U, διατομής 1,5mm2. Τα χρώματα των αγωγών είναι: μαύρο, για τη φάση, κόκκινο, για τη σύνδεση διακόπτη-φωτιστικού, μπλε για τον ουδέτερο και κιτρινοπράσινο για τη γείωση. Τα καλώδια διέρχονται μέσα από πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ 13,5mm.

Τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα υλοποίησης του κυκλώματος δίνονται στο παρακάτω σχήμα, όπου φαίνονται τα πολυγραμμικά και τα μονογραμμικά σύμβολά τους.

Συνδεσμολογία: Ο αγωγός φάσης L συνδέεται στη μία επαφή του διακόπτη,  η δεύτερη επαφή του διακόπτη συνδέεται  με τη μία επαφή του φωτιστικού σημείου, ενώ στην άλλη επαφή του φωτιστικού σημείου συνδέεται ο ουδέτερος αγωγός.

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ