ΘΕΩΡΙΑ

Συνδεσμολογία φωτιστικού σημείου που λειτουργεί από τρεις διαφορετικές θέσεις με έναν μεσαίο και δύο ακραίους διακόπτες εναλλαγής (αλέ ρετούρ)

Σε αρκετά μεγάλους χώρους (π.χ.  μακρύς διάδρομος) είναι απαραίτητο η λειτουργία των φωτιστικών σημείων να ελέγχεται από περισσότερες από δύο θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις  χρησιμοποιείται συνδεσμολογία κυκλώματος φωτισμού, όπου ένα φωτιστικό σημείο ελέγχεται από τρεις ή περισσότερες θέσεις με τη συνδυαστική χρήση δύο ακραίων διακοπτών εναλλαγής (αλέ ρετούρ) και ενός ή περισσότερων μεσαίων διακοπτών εναλλαγής (μεσαίοι διακόπτες αλέ ρετούρ).

Ο μεσαίος διακόπτης αλέ ρετούρ έχει τέσσερις επαφές και ένα πλήκτρο. Για τη συνδεσμολογία χρησιμοποιούνται χάλκινοι, μονόκλωνοι, μονωμένοι αγωγοί H07V-U,  διατομής 1,5mm2, που διέρχονται από πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ 13,5mm. Τα χρώματα των αγωγών είναι: μαύρο, για τη φάση και το καλώδιο σύνδεσης του δεύτερου ακραίου διακόπτη αλέ ρετούρ με το φωτιστικό σημείο, καφέ, για τη σύνδεση του πρώτου ακραίου αλέ ρετουρ με τον μεσαίο αλέ ρετουρ, κόκκινο για τη σύνδεση του μεσαίου διακόπτη με τον δεύτερο  ακραίο αλέ ρετουρ, μπλε για τη σύνδεση του φωτιστικού σημείου με τον ουδέτερο αγωγό και κιτρινοπράσινο για τη γείωση, αν αυτή χρειαστεί.

Τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα υλοποίησης του κυκλώματος δίνονται στο παρακάτω σχήμα, όπου φαίνονται τα πολυγραμμικά και τα μονογραμμικά σύμβολά τους.

Συνδεσμολογία: Ο αγωγός φάσης L συνδέεται στη μεσαία επαφή του πρώτου ακραίου διακόπτη.  Οι ακραίες επαφές του πρώτου διακόπτη συνδέονται με τις αντίστοιχες επαφές του μεσαίου  διακόπτη. Οι άλλες δύο επαφές του μεσαίου διακόπτη συνδέονται με τις μεσαίες επαφές του δεύτερου ακραίου διακόπτη και η ακραία επαφή του τελευταίου διακόπτη συνδέεται με τη μία επαφή του φωτιστικού σημείου.  Η άλλη επαφή του φωτιστικού σημείου συνδέεται με τον αγωγό του ουδετέρου.

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ