ΘΕΩΡΙΑ

Συνδεσμολογία κυκλώματος φωτισμού με αυτόματο διακόπτη κλιμακοστασίου

Για τον έλεγχο του φωτισμού των κλιμακοστασίων χρησιμοποιείται αυτόματος διακόπτης κλιμακοστασίου. Πρόκειται για διακόπτη ράγας, που ενεργοποιείται  είτε με μπουτόν, τα οποία τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του κλιμακοστασίου είτε από ανιχνευτές κίνησης. Επάνω στους διακόπτες υπάρχει ένας ρυθμιστής χρόνου και ένας μεταγωγικός διακόπτης. Με τον ρυθμιστή χρόνου καθορίζεται το χρονικό διάστημα που θα μείνουν αναμμένα τα φωτιστικά σημεία, ενώ με τον μεταγωγικό διακόπτη δίνεται η δυνατότητα τα φωτιστικά σημεία να είναι συνεχώς αναμμένα.

Για κάθε αυτόματο διακόπτη κλιμακοστασίου παρέχεται από τον κατασκευαστή το σχέδιο συνδεσμολογίας του. Υπάρχει συνήθως και η δυνατότητα σύνδεσης με τέσσερα ή τρία καλώδια, ανάλογα με το αν επιθυμείται χρήση ή μη, αντίστοιχα, συνδυαστικής σύνδεσης κυκλώματος ελέγχου φωτιστικού σημείου από απλό διακόπτη. Για τη συνδεσμολογία χρησιμοποιούνται χάλκινοι, μονόκλωνοι, μονωμένοι αγωγοί H07V-U,  διατομής 1,5mm2, που διέρχονται από πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ 13,5mm.

Τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα υλοποίησης του κυκλώματος δίνονται στο παρακάτω σχήμα, όπου φαίνονται τα πολυγραμμικά και τα μονογραμμικά σύμβολά τους.

Περιγραφή λειτουργίας κυκλώματος: Όταν το κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, δηλαδή δεν υπάρχει πίεση στα μπουτόν και το χρονορελέ του αυτόματου κλιμακοστασίου είναι απενεργοποιημένο, τα φωτιστικά σημεία είναι σβηστά. Με την πίεση οποιουδήποτε μπουτόν περνάει ρεύμα από το χρονορελέ και αυτό οπλίζει. Τη στιγμή που το ρελέ οπλίζει, κλείνει ταυτόχρονα και η κανονικά ανοιχτή επαφή του. Μέσω της κλειστής κανονικά ανοιχτής επαφής κλείνει το κύκλωμα των φωτιστικών σημείων και τα φωτιστικά σημεία ανάβουν. Με την παύση της πίεσης του μπουτόν και την επαναφορά του σε κατάσταση ηρεμίας, το χρονορελέ παύει να τροφοδοτείται με ρεύμα, απενεργοποιείται και ξεκινά να μετρά χρόνο. Η κανονικά ανοιχτή επαφή θα παραμείνει κλειστή για χρόνο ίσο με αυτόν που έχει ρυθμιστεί από τον ρυθμιστή χρόνου (λειτουργία delay off) και στο χρονικό διάστημα αυτό τα φωτιστικά σημεία θα συνεχίσουν να ανάβουν. Μετά το πέρας του ρυθμιζόμενου χρόνου, η κανονικά ανοιχτή επαφή του χρονορελέ επανέρχεται σε κατάσταση ηρεμίας, δηλαδή ανοίγει και τα φωτιστικά σημεία σβήνουν.

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ